Sunday, April 01, 2007

Ski Championships!

Yesterday, Frank, Tara and I went to the US National Alpine Ski Championships here in Alyeska Ski resort. I FORGOT MY CAMERA. ARGH!

No comments: